Tuqkasmo -A-

Erayada ka bilowda xarafka A ee Tuqkasmada
 • Absolute: Sugan
 • Absolute alcohol: Alkahool sugan
 • Absolute potential: Kayd sugan
 • Absolute rate reaction: Dhakhso falgal sugan
 • Absolute weight: Culays sugan
 • Absorbent: La nuuge
 • Absorption meter: Nuugid beeg
 • Absorption: Nuugid
 • Absorption coefficient: Weheliye
 • Absorption spectrum: Jeegaan nuugid
 • Absorption tube: Dhuun nuugid
 • Acceleration: Karaar
 • Acceleration filter: Miire karaar
 • Acceptor: Qaate
 • Acetaldehyde: Asitaldhihaydh
 • Acetamide: Asitamaydh
 • Acetic acid: Asatik asiidh
 • Acetone: Asitoon
 • Acetyl: Asitayl
 • Acetylene: Asitayliin
 • Acid: Dhaniin, Aashito
 • Acidyte: Sibaaq aashito
 • Acidic: Aashitayn, Dhaniinin
 • Acidity: Aashitonimo
 • Acidimetry: Aashid-cabbird
 • Acid value number: Qiimo tiro aashito
 • Actinium: Aktiiniyam
 • Activated: Kacaan
 • Activated Carbon: Kaarboon kacaan
 • Activation energy: Tamar kicin
 • Addition reaction: Falgal ku-darid
 • Additive compound: Isku dhis dariseed
 • Adhesion: Qalaad is jiidad
 • Adsorption: Luyuus
 • Aerosol: Ayrosool
 • Affinity: Xiise
 • Agent: Caamil
 • Air: Hawo
 • Aliphatic: Alifaatic
 • Alkali: Guniil, Alkaali
 • Alkali metals: Biraha guniil
 • Alkaline earth metals: Biro dhuleed alkaalaysan
 • Alkane: Halqabbirle
 • Alkene: Labaqabbirle
 • Alkyne: Sedqabbirle
 • Alkyl: Biila’ qabbirle
 • Allotropy: Jinsi
 • Alloy: Birdhaf
 • Alpha particles: Saxarrada alfa
 • Alum: Alam
 • Aluminium: Alluumiiniyam
 • Aluminium acetate: Alluumiiniyam asitayt
 • Aluminium alloy: Birdhaf alluuminiyam
 • Aluminium bromide: Alluumiiniyam baromaydh
 • Aluminium carbonate: Alluumiiniyam karbonayt
 • Aluminium ethylate: Alluumiiniyam etaylayt
 • Aluminium hydride: Alluumiiniyam haydaraydh
 • Aluminium oxide: Alluumiiniyam oksaydh
 • Aluminium phosphate: Alluumiiniyam fosfayt
 • Aluminium silicate: Alluumiiniyam silikeyt
 • Aluminium sulphate: Alluumiiniyam salfayt
 • Amalgam: Amalgam
 • Americium: Ameerisiyam
 • Amides: Amaydhis
 • Amido: Amiidho
 • Amination: Aminaynshin
 • Amine: Rablo
 • Amino acid: Rabaasho
 • Ammine: Ammaayn
 • Ammonia: Rabxo
 • Ammonium: Rab-fogan
 • Ammonium carbonate: Ammooniyam kaarbonayt
 • Ammonium chloride: Ammooniyam koloraydh
 • Ammonium hydroxide: Ammooniyam haydarogsayd
 • Ammonium ion: Aayoon ammooniyam
 • Ammonium nitrate: Ammooniyam naytarayt
 • Ammonium sulphate: Ammooniyam salfayt
 • Ammonlysis: Fangal ammooniyeed
 • Amorphous: Wiriqlaawe
 • Amphoteric: Laba eefle
 • Amplitude: Qoton
 • Amyl acetate: Amayl asetayt
 • Amyl alcohol: Amayl alkahool
 • Amyl group: Kooxda amayl
 • Anaesthesia: Suuxid
 • Analysis: Saafid
 • Angle: Xagal
 • Angstrom: Angistaroom
 • Angular moment: Xagal daafadeed
 • Anhydride: Anhaydaraydh
 • Anhydrous: Oomane
 • Aniline: Anayliin
 • Animal charcoal: Dhuxul xoolaad
 • Animal starch: Istaarji xoolaad
 • Anion: Aayoon taban
 • Anode: Qotin togan
 • Anti-catalyst: Lid kalkaaliye
 • Antimony: Istiibiyam
 • Antimony hydride: Istiibiyam haydaraydh
 • Antimony oxide: Istiibiyam oksaydh
 • Antimony sulphate: Istiibiyam salfayt
 • Antimony tribromide: Istiibiyam saddex Baroome
 • Antimony trichloride: Istiibiyam saddex Kaloraydh
 • Anti-oxidant: Lid ogsidhayn
 • Approximation: Seemid
 • Aqua: Biyo
 • Aquafostis: Biyo foortis
 • Aqua regia: Biyo reejiya
 • Aqueous: Biyood
 • Argon: Argon
 • Aromatic: Aroomaatig
 • Aromatization: Aroomaatayn
 • Arrangement: Ratibaad
 • Array: Teed
 • Arrhenius equation: Isleegta arreeniya
 • Arsenic: Arsinik
 • Arsenic penta flouride: Arsinik shan fallooraydh
 • Arsenic tribromide: Arsinik saddex baromaydh
 • Arsenic trichloride: Arsinik saddex koloraydh
 • Arsenic trisulfide: Arsinik saddex salfaydh
 • Arsine: Arsayn
 • Aryl: Arayl
 • Asbestos: Asbestoos
 • Ash: Dambas
 • Association: isu urur
 • Assumption: U qaadasho
 • Asymmetric: Aan wanqarnayn
 • Asymmetric carbon atom: Kaarboon atam aan wanqarnayn
 • Asymmetric compound: Isku-dhis aan wanqarnayn
 • Atmosphere: Gibil
 • Atmospheric pressure: Cadaadis atmosfeereed
 • Atom: Atam
 • Atomic energy: Tamar atam
 • Atomic mass: Cuf atam
 • Atomic number: Tiro atam
 • Atomic radius: Gacan atam
 • Atomic theory: Aragti atam
 • Atomic weight: Culays atam
 • Attraction: Isjiidasho
 • Attractive force: Xoog isjiidasho
 • Average: Celcelis
 • Avidity: Awood kalabax
 • Avogadro‚Äôs law: Xeerka Afoogaadro
 • Avogadro constant: Madoorsamaha Afoogaadro
 • Avogadro number: Tirada Afoogaadro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *