Walax-ogaalka -K-

Erayada ka bilowda xarafka K ee Walax-ogaalka (physics)

  • Keeper: Dhawre
  • Kepler laws: Xeerarka Keblar
  • Kilogramme: Kiloogaraam
  • Kilogramme force: Kiloogaraam xoog
  • Kilogramme weight: Kiloogaraam culays
  • Kinematics: Habdhaqaaq
  • Kinetic energy: Tamar socod
  • Kinetic theory of Gas: Aragti-socod-neefeed
  • Kirchhoff’s law: Xeerka Kirkoof

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *