Xisaab -R-

Erayada ka bilowda xarafka R ee Xisaabta

 • Radian: Gacansin
 • Radical: Asto xidid tiro
 • Radicand: Xidid tiro
 • Radius: Gacan
 • Radius of a circle: Gacan goobo
 • Radius of curvature: Gacan xoodnaan
 • Radius of a regular polygon, long: Gacan dheere geesoole
 • Random sample: Muunad xulasho la’
 • Random variable: Doorsoome xulasho la’
 • Range: Danbeed, faraq
 • Rank: Darajo
 • Rank of a matrix: Darajada taxane
 • Rate: Dhakhso
 • Rate of change of a function at a point: Dhakhsaha is beddelka fansaar ee bareed
 • Rate of interest: Dhakhsiyaha ribo
 • Ratio: Saami
 • Ratio, harmonic: Saami tawaafuqi
 • Ratio, inverse: Saami isweydaar
 • Rational: Lakab
 • Rational expression: Tibix lakab
 • Rational function: Fansaar lakab
 • Rationalisation: Lakabayn
 • Rationalize: Lakabee
 • Real: Maangal
 • Real axis: Dhidib maangal ah
 • Real number: Tiro maangal ah
 • Reciprocal: Rogaal
 • Reciprocal curve: Xood rogaal
 • Reciprocal equation: Isle’eg rogaal
 • Reciprocal of a matrix: Rogaal taxane
 • Rectangle: Laydi
 • Rectangular: Laydisan
 • Rectangular axis: Dhidib laydisan
 • Recurring decimal: Jajab tobanle noqnoqda
 • Reduction: Fududayn/Yarayn
 • Redundant: Dheeraad
 • Re-entrant figure: Xagal gudeed daacsan
 • Reference angles: Xaglo tixraac
 • Reflection: Noqod
 • Reflection of a line: Noqod xarriiq toosan
 • Reflection of an origin: Noqod xuddun
 • Reflection in a plane: Noqod sallax
 • Reflex angle: Xagal daacsan
 • Reflex relation: Xidhiidh noqod ah
 • Regular polygon: Geesoole qaabsan
 • Relation: Xiriir
 • Relation, transitive: Xiriir gudbo
 • Relative, frequency: Rekaad u eegid
 • Relative maximum: U weyne u eegid
 • Reliability: Sugnaanta
 • Remainder: Hadhaa/Baaqi
 • Remainder theorem: Aragtiin hadhaa (baaqi)
 • Resultant: Helaad
 • Revolution: Wareeg
 • Revolution, axis of: Dhidib wareeg
 • Rhombus: Qardhaas
 • Right: Qumman
 • Right angle: Xagal qumman
 • Right triangle: Saddex xagal qumman
 • Ring: Giraan
 • Root: Xidid
 • Root, nth: Xidid naad
 • Roots of an equation: Xididdo isle’egeed
 • Root, square: Xidid labajibbaar
 • Rounding off: Duubid
 • Rounding off numbers: Tirooyin duubid
 • Routine: Rootiin
 • Row: Dhinactax
 • Rule: Qaanuun

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *