Erayada ka bilowda xarafka O-

Noolekasmo / Caafimaad

O

 • Occiput: qadaad
 • Occipital bone: laf qadaad
 • Oil gland: qanjidh saliid
 • Olfactory: Ureed
 • Olfactory bulb: badhi ureed
 • Olfactory cells: unugyo ureed
 • Olfactory epithelium Shaqcinjir ureed
 • Olfactory nerve: dareenwade ureed
 • Omnivorous: Giddiquute
 • Oocyte: Ugxuuno
 • Oogamy : oogami*
 • Oogenesis: Ugxanleelka
 • Oogonium: oogoniyam*
 • Oology: Ugxankasmo
 • Oosperm: Bacrimane
 • Oospore: Boor-ugxan
 • Ootid: Jeex-ugxan
 • Open pollination: faxlid furan
 • Operculum: dabool
 • Ophthalmic: indhood
 • Optic nerve : dareenwade arag
 • Order: duul
 • Organ: Xubin
 • Organelle: Xubinyarooyin
 • Organism: Noole
 • Organogenesis: Xubnoleelka
 • Origin of species: isirka sinjiyada
 • Osmoregulation: horis-siimow
 • Osmosis: siimow
 • Osmotic pressure : cadaadis siimow
 • Ossicle: laf dhegood
 • Ossification: lafow
 • Osteoblast: Laf sameeye
 • Osteoclast: Laf Jajabiye
 • Osteocranium:Baso lafood
 • Ostium: af u yaal
 • Ovary: ugxan side
 • Oviduct: Ugxanmareen
 • Ovotestis: ugxanside xiniin
 • Ovoviviparous: ugxan dhalid
 • Ovulation: ugxandeynta
 • Ovule: ugxanside yare
 • Ovum: ugxan
 • Oxyhemoglobin: Casiigkubadriino Hololle

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *