Erayada ka bilowda xarafka R-

Noolekasmo / Caafimaad

R

 • Radically symmetrical: wanqaran gacaneed
 • Radicle: Xiddo
 • Radius: Mataan weyn
 • Radula: Carrabaf
 • Radula sac: Kiish carrabaf
 • Radula tooth: Ilig carrabaf
 • Range: Cigaal
 • Rat flea: Tagfi jiir
 • Reaction: Falcelin
 • Receptacle: Ubaxside
 • Receptor: Qaabile
 • Recessive: Shiiqsane
 • Recessive character: Astaan shiiqane
 • Recessive gena :Hiddosida shiiqsane
 • Rectum: Malawad
 • Red corpuscle: jircase
 • Redox reaction: Falgal hololyarayn
 • Reduction: Yarayn
 • Reflex action: Falnaq
 • Regeneration: Dib isku kab
 • Rennin: Riniin*
 • Replication: Isdheegid
 • Reprodduction: Taran
 • Reductive organ :Xubin tarmeeed
 • Reproductive system: Habdhis tarmeed
 • Resistance: Caabbi
 • Respiration: Neefsasho
 • Respiratory organ: Xubin neefsasho
 • Respiratory pigment: Midabside neefsasho
 • Respiratory tube: Dhuun neefsasho
 • Response: Jawaabis
 • Reticulum: iliilo
 • Retina: Iliil arag
 • Rh factor: Qodobka Rh
 • Rhizome: Raysom*
 • Rib: Feedh
 • Ribonucletic acid RNA:
 • Ribosome: Jir bu’macaane
 • Root cap: Foofiyad xidid
 • Root hair: Gas xidid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *