Erayada ka bilowda xarafka S

Noolekasmo / Caafimaad

S

 • Salamander: Salamandar*
 • Saliva: Candhuuf
 • Salivary gland: Qanjidh candhuuf
 • Sampse: Muunad
 • Sap: Dheecaan
 • Saprophyte: Bakhti ku bexe
 • Sapwood: Qori dheecaan
 • Savanna: Safaana
 • Scale: Jidhif
 • Scapule: Garab
 • Scar: Nabar
 • Scavenger: Bakhti cune
 • Schistosomiasis: Dhiigfaraqlow
 • Sclerenchyma: Nudqallafle
 • Sea cucumber: Qajaar badeed
 • Secondary wall : Gidaar dambeed
 • Secretion: Dhiiqis
 • Seed: Iniin
 • Seed coat: Dahaadh iniin
 • Seedling: Geed naqan
 • Seed plant: Geed iniinyaale
 • Seed stalk: Samay iniin
 • Segmen: Maraar
 • Segmentation: Maraarayn
 • Segmentation cavity: Moqor maraarayn
 • Segregation: Takoorid
 • Selection: Xul
 • Self–differentiation: Iska soocid
 • Self-fertilization: Iisbacriminayn
 • Self-pollination : Isfaxlid
 • Semen: Mani
 • Seminal duct: Marin maniyeed
 • Seminiferous tubule: Dhuumoyaro xaweed
 • Semipermeable: Nus-habe
 • Senescence: Da’nimo
 • Sensation: Dareemid
 • Sense: Dareen
 • Sensibility: Dareemitaan
 • Sensitivity: Dareenimo
 • Sensory: Dareeme
 • Sensory neuron: Dareeme unug dareenwade
 • Sepal: Malaace
 • Septum: Qoqobe
 • Serum: Muud
 • Sessile: Samayla
 • Sex: Jinsi
 • Sex cell: Unug jinsi
 • Sex chromatin: midabriino jinsi
 • Sex chromosome: Midaboogo jinsi
 • Sex determination: Go’aansi jinsi
 • Sex differentiation: Kalasoocnaan jinsi
 • Sex organs: Xubno jinsi
 • Sex transformation: Beddelaad jinsi
 • Sexual: Jinsiyeed
 • Sexual generation: Da’ jinsi, fac jinsi
 • Sexual reproduction: Taran jinsi
 • Sexual selection : Xul jinsi
 • Sheeth: Kiish
 • Shoot: Toog
 • Shoot system: Habdhis toogeed
 • Shoulder joint: Kalagoys garab
 • Shrub: Geed hoosaad
 • Sieve cell: Unug shaandho
 • Sieve tube: Dhuun shaandho
 • Sinus: Moqor
 • Sinus venosus: Daleel aroor
 • Siphon: Tuubo
 • Skeletal muscles: Muruqyo qalfoof
 • Skeletal system: Habdhis qalfoof
 • Skeleton: Qalfoof
 • Skin: Maqaar
 • Skull: Lafo madax
 • Smell: Urin
 • Smooth: Siisib
 • Smooth muscle: Muruq sisiban
 • Snaill: Xaaxeeyo
 • Soil: Carro
 • Soluble: Milme
 • Solution: Milan
 • Solvent: Mile
 • Somatic cell :Unug jidheed
 • Somite: Jidheed
 • Sour: Dhanaan
 • Space biology: Nololbarowga Hawadasare
 • Speciation: Sinjiyeyn
 • Species: Sinji
 • Sperm: Xawo
 • Spermatocyte: Unug xawo
 • Spermatogenesis: Koridda xawada
 • Spermatophyte: Iniiney
 • Spermatoziod: Isbeermatosaydh*
 • Spermatozoa: Isbeermatosuwa*
 • Sperm cell: Unug xawo
 • Spermiation: Xawokeen
 • Sperm nucleus: Bu’xawo
 • Spinal cord: Xangulo
 • Spinal nerve: Dareenwade Xangullo
 • Spleen: Beeryaro
 • Sponge: Cushilo
 • Sponge bone: Laf ruug
 • Sponge parenchyma: Gidaaryaro Lafruug
 • Spontaneous generation: Iskiitaran
 • Sporangium: Boodhside
 • Spore: Boodh
 • Spore mother cell: Unug dambeed
 • Sporophyte: Isborofayt*
 • Stalk: Samay
 • Stamen: Faxalside
 • Staminate: Ubax lab
 • Starch: Awdhirre
 • Starch sheeth: Gal Awdhirre
 • Starvation: Macaluul
 • Stem: Jirid
 • Stem cell: Unug Jirideed
 • Sterile: Ma dhalays
 • Sterility: Ma dhalaysnimo
 • Sternum: Kalxan
 • Stigma: Sibiisha ubax Fur Ubo
 • Stimulate: Dhiirrigelin
 • Stimulus: Dhiirigeshe
 • Stipule: Baarumo
 • Stomata: Dalool
 • Stomach: Calool
 • Stratum: lakab
 • Straited Muscle: Muruq miiqtalantaalle
 • Structure: Dhisme
 • Struggle for existence: Loolan jiritaan
 • Style: Dhuun ubo
 • Style sac: Kiish Dhuun ubo
 • Succession: Isdabajoog
 • Succulent: Baqashle
 • Sucker: Toobe
 • Sucrase: sunkoryiire
 • Sucrose: Sunkorceen
 • Sugar: sonkor
 • Summation of Stimuli: Iskugeyn caris
 • Superficial: Oogeed
 • Superficial Cleavage: Qaraar Oogeed
 • Supplement: Dheeraad
 • Supplemental : Dheeraad
 • Surface tension: Giigsanaan oogeed
 • Survival of the fittest: Sooduuge Kuhaboonaha
 • Susceptible: Nugul
 • Sweat: Dhidid
 • Sweat gland: Qanjidh dhidid
 • Symbiosis: Islanoolaansho
 • Symmetry: Wanqaran
 • Synovial Fluid: Dareere kalagoys
 • Synthesis: Samayn
 • System: Habdhis
 • Systole: Tuujis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *