Xisaab -L-

Erayada ka bilowda xarafka L ee Xisaabta

 • Lateral: Dhinac
 • Lateral surface: Dul dhinaceed
 • Law: Xeer
 • Least common multiple: Dhufsane yaraha ay wadaagaan
 • Length: Dherer
 • Like terms: Tibxo isueg
 • Limit: Xad
 • Limit of a function: Xad fansaar
 • Limit of a sequence: Xad susum
 • Limits of glass interval: Xadadka gaalis ineed
 • Limits, fundamental theorem of: Aragtinnada asaasiga ah ee xadadka
 • Line: Xarriiq
 • Line, broken: Xarriiq googo’an
 • Lines, concurrent: Xarriiqo barwadaag ah
 • Line, directed: Xarriiq jihan
 • Line, direction of: Jiho xarriiqeed
 • Litre: Litir
 • Locus: Tub
 • Logarithm: Logardam
 • Logarithm, characteristics of: Abyanaha logardam
 • Logarithm, common: Logardam caadi ah
 • Logarithm, mantissa of: Qurub logardam
 • Logarithm, natural (Napierian): Logardamka nabiir
 • Logarithmic curve: Xood logardam
 • Logarithmic equation: Isle’eg logardam
 • Logic, mathematical: Loojig xisaabeed (mandiq)
 • Lowest terms, in: Tibxaha ugu fudud
 • Lowest common multiple: Dhufsane yaraha ay wadaagaan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *