Walax-ogaalka -D-

Erayada ka bilowda xarafka D ee Walax-ogaalka (physics)

 • Dalton’s law of partial pressure: Xeerka Dhaalton ee cadaadis-qaybeedka
 • Damping: Liciifis/Dhimid
 • Damping of Mechanical system: Liciifis habdhis makaanikeed
 • Daniel Cell: Unug Dhaaniyel
 • Data: Jibayto
 • Dating: Da’ayn
 • Decay: Mataatax
 • Decay constant: Madoorsoome mataatax
 • Decay products: Maxsuulyo mataatax
 • Decay, radioactive: Kaahfal mataatax
 • Decibel (unit): Desibel (halbeeg)
 • Declination: Janjeedh/hoos-udeg
 • Decomposition: Kala-bax
 • Decoupling: Sidig-tirid
 • Defect: Iin
 • Deflection: Leexad
 • Deformation: Qaabdoorsan
 • Deformation, elastic: Qaabdoorsan loodsame
 • Deformation, inelastic: Qaabdoorsan maloodsame
 • Degree: Digrii
 • Demagnetisation: Birlabnimotir
 • Demodulation: Tacdiiltir
 • Density: Cufnaan
 • Density, relative: Cufnaan u-eegan
 • Detector: Dareeme
 • Desalination: Cusbotir
 • Deviation angle: Xagal weecad
 • Dew point: Bar dharab
 • Diamagnetism: Ka-siq-birlabeed
 • Dielectric: Laba-danab
 • Dielectric constant: Madoorsoome laba-danab
 • Dielectric field: Badad labadanab
 • Dielectric leakage: Liigid labadanab
 • Dielectric strength: Quwad labadanab
 • Diesel Engine: Injiin Dhiisal
 • Diffraction: Gadaal-baah
 • Diffraction gratings: Shuqudyo gadaalbaah
 • Diffraction of Light: Gadaalbaah Ilays
 • Diffraction of Sound: Gadaalbaah Jabaq
 • Diffraction spectrum: Jeegaan gadaalbaah
 • Diffusion: Dhexgal
 • Diffusion Chamber: Qolka Dhexgalka
 • Dimension: Aadimo
 • Dilation: Isbeddel Mugeed
 • Diode: Labaqotinle
 • Diode voltage: Fooltejka laba-qotinle
 • Dipole: Labacidhifle
 • Dipole, electric: Labacidhifle danabeed
 • Dipole, magnetic: Labacidhifle birlabeed
 • Dipole, moment: Maroojis labacidhifeed
 • Dip: Foorar
 • Dip circle: Foorar goobo
 • Direct Current (DC): Qulqul Toosan (QT)
 • Discharge: Danabtir
 • Discharge coefficient: Weheliye danabtir
 • Discharge tube: Dhuun danabtir
 • Disintegration: Burbur
 • Disintegration, Nuclear: Burbur Bu’eed
 • Dispersion: Kalaxayad
 • Dispersion of light: Kalaxayad ilays
 • Dispersive power: Awood kalaxayad
 • Displacement: Barabax
 • Displacement current: Qulqul barabax
 • Dissociation: Kalafur
 • Dissociation Energy: Tamar Kalafur
 • Distillation: Xareedayn
 • Distillation, Fractional: Qayb-xareedayn
 • Distortion: Qaablun
 • Distribution: Filiqsanaan
 • Divergence: Firidhsanaan
 • Divergent rays: Fallaadho firidhsan
 • Donor: Deeqe
 • Doppler Effect: Raadka Doblar
 • Drift velocity: Kaynaan kaladurug
 • Dust core: Dhuux Awaare
 • Dynamics: Daynaamikada
 • Dynamo: Daynamo
 • Dyne (unit): Dhayn (halbeeg)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *