Walax-ogaalka -T-

Erayada ka bilowda xarafka T ee Walax-ogaalka (physics)

 • Tangent: Taabte
 • Tangential Acceleration: Karaar taabad
 • Tangential velocity: Kaynaan taabad
 • Target: Yool
 • Telecommunication: Isgaadhsiin
 • Telephone: Telefon
 • Telescope: Diirad
 • Television: Telefishan
 • Television, colour: Telefishan midable
 • Temperature: Heerkul
 • Temperature scale: Iskaylka Heerkul
 • Tension: Gigsanaan
 • Terminal Velocity: Kaynaan dhammaad
 • Tesla: Tesla
 • Theodolite: Joogcabbire
 • Theory: Aragti
 • Thermal conduction: Gudbin kul
 • Thermal conductivity: Gudbinta kulka
 • Thermal equilibrium: Dheelitirka kulka
 • Thermal expansion: Kul fidid
 • Thermal transmission: Tebinta kulka
 • Thermoionic emission: Kul bixin ayoon
 • Thermocouple: Labasaxan kul (unug)
 • Thermodynamics: Kul daynaamikada
 • Thermoelectricity: Kuldanab
 • Thermometer: Kulbeege
 • Thermometer, clinical: Kulbeege isbitaal
 • Thermometer, gas: Kulbeege neef
 • Thermometer, liquid-filled: Kulbeege Hoorkujir
 • Time: Ammin/Waqti
 • Tonne: God
 • Torque: Maroojin
 • Total: Wadar
 • Trajectory: Xood-gantaal
 • Transformation: Doorsoon
 • Transformer: Dooriye
 • Transistor: Taraansistar
 • Transition: Kalaguur
 • Translational energy: Tamar rarid
 • Transmission line: Xarriiq mootin
 • Transparency: Mootin
 • Transverse wave: Hir gudban
 • Travelling wave: Hir socdaal
 • Triode: Saddex qotinle
 • Triple point: Barta saddexley
 • Tropics: Kulaalayaasha
 • Troposphere: Tarobosfeer
 • Tuning fork: Faralley yeedho

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *