Erayada ka bilowda xarafka B-

B

 • Bacillus: Takaaxo
 • Backbone: Lafdhabar
 • Backcrossing: Talaal tafiireed
 • Bacteria: Bakteeriya / Baaxo
 • Bactericide: Bakteeriyodile /Baaxodile
 • Bacteriology : Bakteerikasmo / Baaxokasmo
 • Burbules: Baarumo
 • Bark: Jidhif /jirif
 • Barrier: Carqalad
 • Basal metabolism: Dheefsasho saleed
 • Basidiomycetes:
 • Basidium:
 • Beans: Atar, Digir
 • Bedbug: Tukhaan
 • Belly: Buruc
 • Beetle: Geesoole
 • Biennial: Laba sanaale
 • Balateral symmetry: Jeebis dherer
 • Bile: Xamayti / Xameeti
 • Bile duct: Marin xamayti
 • Bilharzia: Dhiigfaraqlow
 • Binary Fission: Dhambalan
 • Binomial Nomenclature: Magacaabid labaysan
 • Biochemistry: Tukhkasmo
 • Biogenesis: Nolol ka askun
 • Biological control: Xakamayn Noolekaseed
 • Biological Factor: Isir noolekaseed
 • Biology: Noolekasmo
 • Biosphere: Meerenool
 • Biosynthesis: Samaysnool
 • Biotic community : Beel nafley
 • Bisexual : Ubax labeebshe
 • Bivalve: qabato
 • Blastula: Joogle
 • Blight: Awaarayti
 • Blood: Dhiig
 • Blood clotting: Dhiig xinjirow, Dhiig Xarkag
 • Blood group: Kooxaha Dhiigga
 • Blood platelets: Huubo dhiig
 • Blood pressure: Cadaadis dhiig
 • Blood serum: Sayax dhiig
 • Blood vessel: Dhuun dhiig
 • Blody cavity: Moqor jireed
 • Bone: laf
 • Bony fish: Kalluun lafeed
 • Book lungs: Sanbab Qorriig
 • Botulism: Balalo
 • Bowman’s Capsule: Jaxaaska Bowmaan
 • Brain: Maskax
 • Brain stem: Jirrid maskaxeed
 • Breathing: Neefsasho
 • Bronchial tube: Hunguricad
 • Bronchus: Farac Hunguri
 • Brownian movement: Dhaqdhaqaaqa barowni
 • Bud: Ruqur
 • Budding: Ruqurayn
 • Bud scales: Jidhif ruqur
 • Bulb : Badhi
 • Bulbil: Badhiyar
 • Bundle Sheath: Gal Xirmo
 • Bursa: Dhareeray

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *