Erayada ka bilowda xarafka D-

Noolekasmo / Caafimaad

D

 • Darwinism: Aragtida Darwin
 • Daughter cells: Unugyada mataanaysan
 • Day light vision: Aragtida Ilays maalmeed
 • Daemination: Harsadbiile tirid
 • Decay: Qurmid
 • Deciduous: Magoolayaal
 • Deciduous teeth: Ilka caanood
 • Decomposer: Kala bixiye
 • Decortication: Qubtirid, Diirtirid
 • Deficiency Disease: Yaraansho
 • Defoliation: Tirmid
 • Dehiscent: Dhambacme
 • Dehydration: Oomnaan, biyo kasaaris
 • Dehydrogenase:
 • Dendride: Faraq dareen , Geedyarooyin
 • Denitrification: Hareeri tirid
 • Dens: Ilig
 • Dental Formula: Naaneys ilkood
 • Dental groove: Xordhan ilkood
 • Dentine: Ilko
 • Deoxyribose: Hololsaar Bu’macaane
 • Deoxyribonuclease:
 • Deoxyribonucleic acid DNA:
 • Depauperate: Cilin
 • Dermotophytes: Dubkabax
 • Dermis: maqaar
 • Dermatitis: Maqaar-olol / Maqaarkaar
 • Determination of sex: Go’doomin jinsi
 • Diabetes mellitus: Jirro Kaadimacaan
 • Diagnosis: Bugbaadhis
 • Diaphragm: Bog
 • Diastema: Fanax
 • Diastole: Hakadwadneed
 • Diatoms: Labasaxarlayaal
 • Dicotyledon: Beerlamaane
 • Differenciation: Meesiyayn
 • Diffuse: Dhexgelid
 • Diffusion: Dhexgalid
 • Digestion: Dheefshiid
 • Dhigestive Enzyme: khamiir Dheefshiid
 • Dhigestive Glands: Qanjidho Dheefshiid
 • Digestive System: Habdhis Dheefshiid
 • Digits: faro
 • Dihybrid: Iskadhal
 • Dihybridization: Iskadhalid
 • Dimorphism: labaqaable
 • Dioecious: halsinjiinle
 • Diploblastic: labaduble
 • Diploid: Lammaan
 • Diploid Condition: Xaalad labaysan
 • Diploid Number: Tiro lammaanle
 • Disc: Daawe
 • Discontinuous distribution: filqan aan ishaysan
 • Disease: Cudur , jirro
 • Dispersal: Firdhis
 • Disperse: Firdhi
 • Dispersion medium: Firdhiye
 • Dissimilation: Jejebin , burburin
 • Distal: Gadaaleed
 • Distribution: Filiqsanaan
 • Diversity: kaladuwanaansho
 • Division: qaybis
 • DNA: Buhsob-ta
 • DNA cycle: Meertada Buhsob-ta
 • DNA Replication: Dheegidda Buhsob-ta
 • DNA sysnthesis : Samaynta Buhsob-ta
 • Dominance: Shiiqis
 • Dominant: shiiqiye
 • Dominant Character : Astaan Shiiqiye
 • Donor: Deeqe
 • Dormacy : Hogasho
 • Dormant: Hogte
 • Dorsal: Duleed
 • Dorsal Aorta: Gar duleed
 • Dorsal lobe: laabi duleed
 • Dorso intestinal vessel : Dhuun duleed mindhicir
 • Double Circulation: Dhiigwareeg lammaan
 • Double Cross: Iskudhufasho lammaan
 • Double Fertilization: Bacrin lammaan
 • Drosophila: diqsimireed
 • Drupe: lafley
 • Ductless Gland: Qanjidh marinla’
 • Duodenum: 12faraale, 12le (laba iyo toban faraale)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *