Xisaab -A-

Erayada ka bilowda xarafka A ee Xisaabta

 • Abacus: Abakas
 • Abbreviation: Soo gaabin
 • Abscissa: Absiisa
 • Absolute value of a complex number: Qiimaha sugan ee tiro murakab ah
 • Absolute value of a real number: Qiimaha sugan ee tiro maangal ah
 • Absolute value of a vector: Qiimaha sugan ee leeb
 • Absorptive laws: Xeerar isnuug
 • Abundant number: Tiro hodan ah
 • Accurate: Sax
 • Acre: Eykar
 • Acute angle: Xagal fiiqan
 • Acute-angled triangle: Saddex-xagal fiiqan
 • Add: U gee
 • Addend: Loo geeye
 • Addition: Isugeyn
 • Additive identity: Asal ma doorshaha isugaynta
 • Additive inverse: Iswaydaarka isugaynta
 • Adjacent angles: Xaglo daris ah
 • Algebra: Aljebra
 • Algebra, Boolean: Aljebrada Bool
 • Algebraic operation: Xisaabfallo aljabreed
 • Algebraic sum: Wadar aljabreed
 • Algebraic symbols: Astaamo aljabreed
 • Algebraic term: Tibix aljabreed
 • Algorithm: Algoordam
 • Algorithm, Euclidean: Algoordamka Yuklid
 • Alternative angles: Xaglo talantaalli ah
 • Altitude: Joog
 • A.M. (Ante Meridiem): G.H. (Galin Hore)
 • Ambiguous case: Xaaladda murugsan
 • Amount: Hanti/Jumlad
 • Amplitude (argument) of a complex number: Sicado tiro murakhab ah
 • Amplitude of a function: Sicado fansaar
 • Analysis: Saafid
 • Analytic geometry: Joometari saafan
 • And: Iyo
 • Angle: Xagal
 • Angle, acute: Xagal fiiqan
 • Angle, arms of an: Gacmo xagleed
 • Angle at centre: Xagal xuddumeed
 • Angle at circumference: Xagal meeris
 • Angle bisection: Kala badhid xagleed
 • Angle, Dihedral: Xagal sallax kulan
 • Angle of depression: Xagal dhacsan
 • Angle of elevation: Xagal kacsan
 • Angle of inclination of a line: Xagal janjeerka xarriiq
 • Angle, negative: Xagal taban
 • Angle, obtuse: Xagal furan
 • Angle, polar: Xagal geftineed
 • Angle, positive: Xagal togan
 • Angle, reflex: Xagal daacsan
 • Angle, right: Xagal qumman
 • Angle, straight: Xagal toosan
 • Angle subtended by a line: Xagal xariiq jeeddo
 • Angle subtended by an arch of a circle: Xagal qaanso-goobeed jeeddo
 • Angle, vertex of an: Gees xagleed
 • Angles, adjacent: Xaglo daris ah
 • Angles, alternate: Xaglo talantaalli ah
 • Angles, complementary: Xaglo isqummiye
 • Angles, conjugate: Xaglo xisdi ah
 • Angles, corresponding: Xaglo gudboon
 • Angles, coterminal: Xaglo dhammaad wadaag ah
 • Angles, supplementary: Xaglo istoosiya
 • Angles, vertically opposite: Xaglo foodsaar ah
 • Annual: Sannadkii
 • Annulus: Fargal
 • Answer: Jawaab
 • Antecedent: Muqaddam
 • Ante-meridiem (A.M): Galin Hore (G.H)
 • Anti-clockwise (counterclockwise): Lid saacadwareeg
 • Antiderivative: Lid diirane
 • Antilogarithm: Lid Loogardam
 • Apex: Fig
 • Applied mathematics: Xisaab dabbaqaad
 • Approach: Siqid
 • Approach a limit, to: Siqid xad
 • Approximately: Seeb ahaan
 • Approximation: Seebid
 • Arabic numerals: Astirooyin carbeed
 • Arbitrary: Iqtiyaari
 • Arbitrary assumption: Qaadasho iqtiyaari ah
 • Arbitrary constant: Madoorsoome iqtitaari
 • Arbitrary units: Halbeegyo iqtiyaari ah
 • Arc: Qaanso
 • Arc of a circle: Qaanso goobo
 • Arc of a circle, major: Qaanso weyn goobo
 • Arc of a circle, minor: Qaanso yar goobo
 • Arc of a curve: Qaanso xood
 • Area: Bed
 • Argand diagram: Jaantuska Aargand
 • Argument: Dood
 • Argument of complex number: Sicado tiro murakab ah
 • Arithmetic: Aritmatig
 • Arithmetic mean: Tirasin aritmatig
 • Arithmetic progression: Susan aritmatig
 • Arm(s): Gacan (Gacmo)
 • Arms of a angle: Gacmo xagleed
 • Arranging terms: Ratibaad tibxo
 • Array: Teed
 • Arrow: Fallaar
 • Arrow Graph: Garaaf fallaareed
 • Arrow gram: Garaaf fallaareed
 • Arrow line: Xarriiq fallaareed
 • Ascending order: Horsanaan fanata
 • Assents: Hanti
 • Associative: Hormogal
 • Associative law (property): Xeerka hormogal
 • Associativity: Hormogalnimo
 • Assumption: Qaadasho
 • Assumption, fundamental: Qaadasho aasaasi ah
 • Asteroid: Xideke
 • Asymmetry: Wanqar la’aan
 • Asymptote: Laace
 • Attributes: Sifooyin
 • Average: Celcelis
 • Average, geometric: Celcelis Joometeri
 • Average, harmonic: Celcelis tawaafuqi
 • Axiom, coordinate: Dhidibyo kulan
 • Axis, polar: Dhidib geftineed
 • Axis of revolution: Dhidib wareeg
 • Axis of symmetry: Dhidib wanqar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *