Xisaab -C-

Erayada ka bilowda xarafka C ee Xisaabta

 • Calculate: Xisaabi
 • Calculating machine: Makiinad xisaabeed
 • Calculation: Xisaabin
 • Calculator: Xisaabiso
 • Calculus: Kaalkulas
 • Calculus, differential: Kaalkulas xigsineed
 • Calculus integral: Kaalkulas abyineed
 • Calendar: Goorqayb/Goorbeeg
 • Cancel: Isujar
 • Cancellation property (Law): Xeerka isujaridda
 • Capacity: Qaad
 • Capital: Raasamaal
 • Card: Bidaaqad
 • Cardinal number: Tiro qiime
 • Cardioid: Wadaneeke
 • Carry: Qaadid
 • Cartesian axes: Dhidibyada kaartis
 • Cartesian coordinates: Kulannada Kaartis
 • Cartesian product: Taranta Kaartis
 • Casting out nines: Sagaal xoorid
 • Cent: Senti
 • Centre: Xuddun
 • Centre of a circle: Xuddun goobo
 • Centre of a curvature: Xuddun xoodnaan
 • Centre of a curve: Xuddun xood
 • Centre of an ellipse: Xuddun qabaal
 • Centre of a regular polygon: Xuddun geesoole qaabsan
 • Centre of a sphere: Xuddun kubbadeed
 • Centre of a symmetry: Xuddun wanqar
 • Centigram: Sentigaraam
 • Centilitre: Sentilitir
 • Centimetre: Sentimitir
 • Century: Qarni
 • Certain event: Waqdhac huban
 • Chain: Silsilad
 • Chain rule: Xeerka silsiladda
 • Chapter: Cutub
 • Characteristics: Abyane
 • Chart: Kaarto
 • Check: Hubi
 • Chord: Boqon
 • Circle: Goobo
 • Circle of latitude: Goobo lool
 • Circle of longitude: Goobo dhig
 • Circuit: Mareeg
 • Circular cylinder: Dhululubo goobo
 • Circular function: Fansaar goobo
 • Circular segment: Qoqob goobo
 • Circumcentre: Xuddun meere
 • Circumference: Meeris
 • Circumscribed circles: Goobooyin dulmeeran
 • Circumscribed figure: Shaxan dulmeeran
 • Class interval: Galaasineed
 • Class mark: Summad need
 • Classification: Kala soocid
 • Clockwise: Saacadwareeg
 • Closed curve: Xood oodan
 • Closure law: Xeerka oodnaanta
 • Code: Afgarad
 • Coefficient: Weheliye
 • Collinear: Baro isku toosan
 • Column: Joog-u-tax
 • Common denominator: Hooseeyaha ay wadaagaan
 • Common divisor: Qaybshaha ay wadaagaan
 • Common factor: Isir ay wadaagaan
 • Common fraction: Jajab caadi ah
 • Common logarithm: Loogardam caadi ah
 • Common multiple: Dhufsane ay wadaagaan
 • Common side: Dhinac ay wadaagaan
 • Common tangent: Taabte ay wadaagaan
 • Commutative law: Xeerka kala-hormarinta
 • Compare: Isgarabdhig
 • Comparison: Isgarabdhigid
 • Compass: Jiheeye
 • Compasses: Goobeeye
 • Complement of a set: Urur duleed
 • Complementary angles: Xaglo isqummiye
 • Complex fraction: Jajab murakab
 • Complex number: Tiro murakab
 • Complex unit: Halbeeg murakab
 • Complex variable: Doorsoome murakab
 • Component: Xubin
 • Composite function: Fansaar dhafan
 • Composite number: Tiro mutuxlaawe
 • Compound arc: Qaanso isbiirsad
 • Compound interest: Ribo isbiirisad
 • Compound number: Tiro isbiirisad
 • Compute: Xisaabi
 • Computer: Koombuyuutar
 • Concave: Golxo
 • Concave curve: Xood golxaale
 • Concave quadrilateral: Afargeesle golxaale
 • Concave surface: Dul golxan
 • Concentric circles: Goobooyin xuddun wadaag
 • Concept: Biyadhac
 • Conclusion: Go’aan
 • Concrete: Sulban
 • Concrete number: Tirooyin sulban
 • Concurrent lines: Xarriiqyo barwadaag ah
 • Conditional: Shardiile
 • Conditional probability: Itimaal shardiile
 • Conditional statement: Weedh shardiile
 • Cone: Toobin
 • Cone of revolution: Toobin wareeg
 • Congruence: Sargo’naan
 • Congruent figures: Shaxanno isu sargo’an
 • Congruent numbers: Tirooyin sargo’an
 • Conic: Toobineed
 • Conic sections: Jeebab toobineed
 • Conical: Toobinle
 • Conical surface: Dul toobinle ah
 • Conjugate of a complex number: Xisdiga tiro murakab ah
 • Conjugate of a surd: Xisdiga seedh
 • Conjunction: Isku xidhe
 • Connective: Dabar
 • Consecutive: Isku xiga
 • Consecutive even numbers: Tiro dhabanno isku xiga
 • Consecutive integers: Ebyoonayaal isku xiga
 • Consecutive odd numbers: Tiro kisiyo isku xiga
 • Consecutive prime numbers: Tiro mutaxanayaal isku xiga
 • Consequence: Natiijo
 • Consequent: Taali
 • Consider: Tixgelin
 • Consistent: Seegmawaydo
 • Constant: Ma doorsoome
 • Construct: Dhis
 • Construction: Dhismo
 • Continuous at a point: Iska-haysta bar
 • Continuous function: Fansaar is-haysta
 • Contradiction: Isburin
 • Contrapositive: Shareer
 • Convergent sequence: Susan aroora
 • Convergent series: Dareerin aroorta
 • Converse: Rogan
 • Converse of a theorem: Roganta aragtiin
 • Conversion: Isu rogid
 • Convex curve: Xood tuurre
 • Convex polygon: Geesoole tuurre
 • Coordinate: Kulan
 • Coplanar lines: Xarriiqyo iskusallax
 • Coplanar points: Baro iskusallax
 • Correspondence: Aaddanaan
 • Corresponding angles: Xaglo gudboon
 • Corresponding sides: Dhinacyo isku aaddan
 • Cosecant: Kosiikant
 • Cosine: Kosayn
 • Cost price: Qiimaha gadasho
 • Cotangent: Kotaajanti
 • Count: Tiri
 • Counter: Tiriye
 • Counter clockwise: Lid-saacadwareeg
 • Counting: Tirin
 • Credit: Deyn
 • Critical: Qiirqiir
 • Cross-multiplication: Iskudhufasho Talantaalli
 • Cross-product: Taran iswaydaar
 • Cramer’s rule: Xeerka Karamar
 • Cross-ratio: Saami iswaydaar
 • Cross-section: Jeeb isgudub
 • Cube: Saddex jibbaarane
 • Cube of a number: Saddex jibbaarane tiro
 • Cube root: Xidid saddex jibbaarane
 • Cubic: Saddex jibbaaran
 • Cubic curve: Xood saddex jibbaaran
 • Cubic equation: Isle’eg saddex jibbaaran
 • Cuboid: Sedjebike
 • Curvature: Xoodnaan
 • Curve: Xood
 • Curved line: Xarriiq xoodan
 • Curved surface: Dul xoodan
 • Cycle: Meerto
 • Cyclic polygon: Geesoole meersan
 • Cyclic quadrilateral: Afargeesoole meersan
 • Cylinder: Dhululubo
 • Cylindrical: Dhululubaysan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *