Xisaab -F-

Erayada ka bilowda xarafka F ee Xisaabta

 • Face: Weji
 • Factor: Isir
 • Factor, common: Isir ay wadaagaan
 • Factor, greatest common: Isir waynaha ay wadaagaan
 • Factor, of a polynomial: Isir tibxaale
 • Factor, prime: Isir mutaxan
 • Factor of a term: Isir tibix
 • Factor theorem: Aragtiin isir
 • Factorable: Isirgal
 • Factorial: Abnaq
 • Factoring (Factorization): Abnaqid
 • False: Been
 • Family: Qoys
 • Family of curves: Qoys xoodad ah
 • Fibonacci number: Tirada fiibonaatshi
 • Field: Badad
 • Field, complete ordered: Badad horsanaan dhan
 • Field, ordered: Badad horsan
 • Figure: Shaxan
 • Figure, geometric: Joometeri shaxan
 • Figure, plane: Shaxan sallax
 • Finite: Kooban
 • Finite decimal fraction: Jajab tobanle kooban
 • Finite outcomes: Natiijo kooban
 • Finite series: Dareerin kooban
 • Finite set: Urur kooban
 • First derivative: Diirane koobaad
 • Fixed point: Bar maguurto
 • Flow chart: Kaarto howlraac
 • Focal chords of a conic: Boqonno kulmiseed toobineed
 • Focal radius of a conic: Gacan kulmiseed toobineed
 • Focus of a conic: Kulmis toobineed
 • Foot: Fuudh/cag
 • Form: Sansaan
 • Form, standard: Sansaan beegal ah
 • Fraction, common: Jajab caadi ah
 • Fraction, decimal: Jajab tobanle
 • Frame: Idaar
 • Frame of reference: Idaar tilmaameed
 • Frequency, cumulative: Rakaad isbiirsada
 • Frequency distribution: Kala dhigid rakaad
 • Frequency polygon: Geesoole rakaad
 • Function: Fansaar
 • Function, cumulative: Rakaad isbiirsada
 • Function, constant: Fansaar madoorsoome
 • Function, continuous: Fansaar is-haysta
 • Function, decreasing: Fansaar dhimma
 • Function, distribution: Fansaar kala dhigid
 • Function, even: Fansaar dhaban
 • Function, explicit: Fansaar qayaxan
 • Function, exponential: Fansaar jibbaareed
 • Function, identity: Fansaar asalmadoorshe
 • Function, implicit: Fansaar dahsoon
 • Function, increasing: Fansaar kordha
 • Function, into (injection): Fansaar mahagooge
 • Function, inverse: Fansaar waydaar
 • Function, one-to-one (bijection): Fansaar mid-ka-mid
 • Function, onto (surjection): Fansaar hagooge
 • Function, periodic: Fansaar kalgal
 • Function, zero: Fansaar eber
 • Function, algebraic: Fansaar aljabreed
 • Functions, composition of: Dhafid fansaaro
 • Function, equality of: Isle’egaan fansaaro
 • Function, trigonometric: Fansaarro tirignoometeri
 • Fundamental operation of arithmetic: Xisaab fallada aasaasiga ah ee aritmatig
 • Fundamental theorem of algebra: Aragtiin asaasiga algebra
 • Fundamental theorem of integral calculus: Aragtiin aasaasiga kaalkulaska abyan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *