Xisaab -H-

Erayada ka bilowda xarafka H ee Xisaabta

 • Half: Badh
 • Half line: Xarriiq badh
 • Half plane: Sallax badh
 • Half space: Dululaati badh
 • Harmonic: Tawaafuqi
 • Hectare: Hektaar
 • Hecto: Hegto
 • Hectogram: Hegtogaraam
 • Hectolitre: Hegtolitir
 • Hectometre: Hegtomitir
 • Height: Joog
 • Hemisphere: Kubbad-badh
 • Heptagon: Toddobogeesle
 • Heptahedral: Toddobosalxaale ah
 • Heptahedron: Toddobosalxaale
 • Heptangular: Toddobo-xagalle
 • Heterogeneous: Kalakaan
 • Heuristic: Tajriibi
 • Hexa: Lix
 • Hexagon: Lixgeesle
 • Hexagonal: Lixgeesle ah
 • Hexahedron: Lixsalxaale ah
 • Highest common divisor: Qaybshe weynaha ay wadaagaan
 • Highest common factor: Isir weynaha ay wadaagaan
 • Histogram: Histoogaraam
 • Homomorphism: Homomorfiya
 • Horizontal line: Xarriiq jiifta
 • Horizontal plane: Sallax jiifa
 • Hundred’s place: Rugta boqolaad
 • Hundredth: Boqoleed
 • Hundredweight: Handarawayd
 • Hyperbola: Labasaab
 • Hyperbolic function: Fansaar labasaable
 • Hyperbolic logarithm: Loogardam labasaable
 • Hyperboloid: Labasaab-eke
 • Hypotenuse: Shakaal
 • Hypothesis: Afeef
 • Hypothesis, composite: Afeef dhafan
 • Hypothesis, null: Afeef madhan
 • Hypothesis, simple: Afeef fudud
 • Hypothesis, testing of: Tijaabin afeef

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *