Xisaab-T-

Erayada ka bilowda xarafka T ee Xisaabta

 • Triangle, acute: Saddex-xagal fiiqan
 • Triangle, equiangular: Saddex-xagal xaglo le’ege
 • Triangle, inscribed: Saddex-xagal dhexmeersan
 • Triangle, isosceles: Saddex-xagal labaale ah
 • Triangle, obtuse: Saddex-xagal xagal furan
 • Triangle, right angled: Saddex-xagal qumman
 • Triangle, scalene: Saddex-xagal isma le’ege
 • Triangles, congruent: Saddex-xagallo isku sargo’an
 • Triangles, similar: Saddex-xagallo isu eg
 • Trigonometry: Tirignoometeri
 • Trigonometry, plane: Tirignoometeri sallax
 • Trigonometry, spherical: Tirignoometeri kubbadeed
 • Trihedral angle: Xagal saddex sallax
 • Trinomial: Saddex tibxaale
 • Trinomial square, perfect: Saddex tibxaale dhan
 • Triple root of an equation: Saddex xidid isle’egeed
 • Trisection: Saddex-qayb
 • Trivial: Basiid/Macne yar
 • Non-trivial solution: Furfuris basiid ah
 • Truncated: Lajare
 • Truth table: Tuse rumaad
 • Truth value: Qiime rumeed
 • Turning point: Bar noqod
 • Two-dimensional: Labo aaddimaale
 • Table: Tuse
 • Tabular: Tusayn
 • Tabulate: Tusegalin
 • Tangency: Taabasho
 • Tangency, point of: Barta taabashada
 • Tangent: Taanjant
 • Tangent curve: Xood taabta
 • Tangent line: Xarriiq taabta
 • Tangent plane: Sallax taabta
 • Tautology: Dhab-ood/Run-ood
 • Term, constant (absolute): Tibix madoorsoome
 • Term, algebraic: Tibix aljabreed
 • Term, exponential: Tibix jibbaarro
 • Term, general: Tibix guud
 • Terms, like: Tibxo isu eg
 • Tetrahedron: Adke afar salxaale ah
 • Tetrahedron, regular: Adke afar salxaale qaabsan
 • Theorem: Aragtiin
 • Theory: Aragti
 • Theory, number: Aragti tiro
 • Three-dimensional: Saddex aaddimaale
 • Three-dimensional geometry: Joomateri saddex aaddimaale
 • Topology: Tobooloji
 • Tracing: Raadgurid
 • Trace, curve: Xood raadgurid
 • Trajectory: Xood gantaal
 • Transcendental: Ka sarraysa garashada
 • Transcendental functions: Fansaaro ka sarreeya garashada
 • Transcendental number: Tiro ka sarraysa caqliga
 • Transcendental term: Tibix ka sarraysa garashada
 • Transformation: Doorsoon
 • Transformation, identical: Doorsoo asal sug
 • Transformation, inverse: Doorsoon weydaar
 • Transformation, linear: Doorsoon toosan
 • Transformation, symmetric: Doorsoon wanqarsan
 • Transitive: Gudbe
 • Transitive relation: Xiriir gudbe
 • Transitivity: Gudbid
 • Translation: Rarid
 • Transpose of a matrix: Melmel taxane
 • Transversal: Gudbane wadaajiye
 • Trapezium: Koor
 • Trapezoid: Koor-eke
 • Trapezoid, isosceles: Koor labaaley
 • Triangle: Saddex-xagal

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *