Latso

Tuqkasmo -A-

Erayada ka bilowda xarafka A ee Tuqkasmada
 • Absolute: Sugan
 • Absolute alcohol: Alkahool sugan
 • Absolute potential: Kayd sugan
 • Absolute rate reaction: Dhakhso falgal sugan
 • Absolute weight: Culays sugan
 • Absorbent: La nuuge
 • Absorption meter: Nuugid beeg
 • Absorption: Nuugid
 • Absorption coefficient: Weheliye
 • Absorption spectrum: Jeegaan nuugid
 • Absorption tube: Dhuun nuugid
 • Acceleration: Karaar
 • Acceleration filter: Miire karaar
 • Acceptor: Qaate
 • Acetaldehyde: Asitaldhihaydh
 • Acetamide: Asitamaydh
 • Acetic acid: Asatik asiidh
 • Acetone: Asitoon
 • Acetyl: Asitayl
 • Acetylene: Asitayliin
 • Acid: Dhaniin, Aashito
 • Acidyte: Sibaaq aashito
 • Acidic: Aashitayn, Dhaniinin
 • Acidity: Aashitonimo
 • Acidimetry: Aashid-cabbird
 • Acid value number: Qiimo tiro aashito
 • Actinium: Aktiiniyam
 • Activated: Kacaan
 • Activated Carbon: Kaarboon kacaan
 • Activation energy: Tamar kicin
 • Addition reaction: Falgal ku-darid
 • Additive compound: Isku dhis dariseed
 • Adhesion: Qalaad is jiidad
 • Adsorption: Luyuus
 • Aerosol: Ayrosool
 • Affinity: Xiise
 • Agent: Caamil
 • Air: Hawo
 • Aliphatic: Alifaatic
 • Alkali: Guniil, Alkaali
 • Alkali metals: Biraha guniil
 • Alkaline earth metals: Biro dhuleed alkaalaysan
 • Alkane: Halqabbirle
 • Alkene: Labaqabbirle
 • Alkyne: Sedqabbirle
 • Alkyl: Biila’ qabbirle
 • Allotropy: Jinsi
 • Alloy: Birdhaf
 • Alpha particles: Saxarrada alfa
 • Alum: Alam
 • Aluminium: Alluumiiniyam
 • Aluminium acetate: Alluumiiniyam asitayt
 • Aluminium alloy: Birdhaf alluuminiyam
 • Aluminium bromide: Alluumiiniyam baromaydh
 • Aluminium carbonate: Alluumiiniyam karbonayt
 • Aluminium ethylate: Alluumiiniyam etaylayt
 • Aluminium hydride: Alluumiiniyam haydaraydh
 • Aluminium oxide: Alluumiiniyam oksaydh
 • Aluminium phosphate: Alluumiiniyam fosfayt
 • Aluminium silicate: Alluumiiniyam silikeyt
 • Aluminium sulphate: Alluumiiniyam salfayt
 • Amalgam: Amalgam
 • Americium: Ameerisiyam
 • Amides: Amaydhis
 • Amido: Amiidho
 • Amination: Aminaynshin
 • Amine: Rablo
 • Amino acid: Rabaasho
 • Ammine: Ammaayn
 • Ammonia: Rabxo
 • Ammonium: Rab-fogan
 • Ammonium carbonate: Ammooniyam kaarbonayt
 • Ammonium chloride: Ammooniyam koloraydh
 • Ammonium hydroxide: Ammooniyam haydarogsayd
 • Ammonium ion: Aayoon ammooniyam
 • Ammonium nitrate: Ammooniyam naytarayt
 • Ammonium sulphate: Ammooniyam salfayt
 • Ammonlysis: Fangal ammooniyeed
 • Amorphous: Wiriqlaawe
 • Amphoteric: Laba eefle
 • Amplitude: Qoton
 • Amyl acetate: Amayl asetayt
 • Amyl alcohol: Amayl alkahool
 • Amyl group: Kooxda amayl
 • Anaesthesia: Suuxid
 • Analysis: Saafid
 • Angle: Xagal
 • Angstrom: Angistaroom
 • Angular moment: Xagal daafadeed
 • Anhydride: Anhaydaraydh
 • Anhydrous: Oomane
 • Aniline: Anayliin
 • Animal charcoal: Dhuxul xoolaad
 • Animal starch: Istaarji xoolaad
 • Anion: Aayoon taban
 • Anode: Qotin togan
 • Anti-catalyst: Lid kalkaaliye
 • Antimony: Istiibiyam
 • Antimony hydride: Istiibiyam haydaraydh
 • Antimony oxide: Istiibiyam oksaydh
 • Antimony sulphate: Istiibiyam salfayt
 • Antimony tribromide: Istiibiyam saddex Baroome
 • Antimony trichloride: Istiibiyam saddex Kaloraydh
 • Anti-oxidant: Lid ogsidhayn
 • Approximation: Seemid
 • Aqua: Biyo
 • Aquafostis: Biyo foortis
 • Aqua regia: Biyo reejiya
 • Aqueous: Biyood
 • Argon: Argon
 • Aromatic: Aroomaatig
 • Aromatization: Aroomaatayn
 • Arrangement: Ratibaad
 • Array: Teed
 • Arrhenius equation: Isleegta arreeniya
 • Arsenic: Arsinik
 • Arsenic penta flouride: Arsinik shan fallooraydh
 • Arsenic tribromide: Arsinik saddex baromaydh
 • Arsenic trichloride: Arsinik saddex koloraydh
 • Arsenic trisulfide: Arsinik saddex salfaydh
 • Arsine: Arsayn
 • Aryl: Arayl
 • Asbestos: Asbestoos
 • Ash: Dambas
 • Association: isu urur
 • Assumption: U qaadasho
 • Asymmetric: Aan wanqarnayn
 • Asymmetric carbon atom: Kaarboon atam aan wanqarnayn
 • Asymmetric compound: Isku-dhis aan wanqarnayn
 • Atmosphere: Gibil
 • Atmospheric pressure: Cadaadis atmosfeereed
 • Atom: Atam
 • Atomic energy: Tamar atam
 • Atomic mass: Cuf atam
 • Atomic number: Tiro atam
 • Atomic radius: Gacan atam
 • Atomic theory: Aragti atam
 • Atomic weight: Culays atam
 • Attraction: Isjiidasho
 • Attractive force: Xoog isjiidasho
 • Average: Celcelis
 • Avidity: Awood kalabax
 • Avogadro’s law: Xeerka Afoogaadro
 • Avogadro constant: Madoorsamaha Afoogaadro
 • Avogadro number: Tirada Afoogaadro

Xisaab -U, V, W, X, Y iyo Z-

Erayada ka bilowda xarafka U ee Xisaabta

 • Unbiased: Madhameex, dhexdhexaad
 • Undefined term: Tibix aan qeexnayn
 • Uniform: Aan is beddelin/Siman
 • Union: Isu tag
 • Union of two sets: Isutagga laba urur
 • Unique: Madi
 • Unique factorization theorem: Aragtida madi isirayn
 • Unit: Kowaad/Cutub/Halbeeg
 • Unit circle: Goobo halle
 • Unit square: Labajibbaarane halle
 • Universal quantified: Xiddideeye guud
 • Unknown: Lamayaqaan
 • Unknown quantity: Xaddi lamayaqaan
 • Upper: Sare
 • Upper bound: Soohdin sare
 • Upper limit of integration: Xadka sare ee abyineed

Xisaab -V-

Erayada ka bilowda xarafka V ee Xisaabta

 • Value: Qiime
 • Value, absolute: Qiime sugan
 • Variable: Doorsoome
 • Variable, dependent: Doorsoome ku xidhan
 • Variable, independent: Doorsoome madaxbannaan
 • Variance: Taksanaan
 • Vector: Leeb
 • Vector quantity: Xaddi leeb
 • Venn diagram: Jaantuska Feen
 • Verify: Xaqiiji
 • Vertex: Gees
 • Vertex of an angle: Gees xagleed
 • Vertical line: Xarriiq taagan
 • Vertices: Geesas
 • Vertices of an ellipse: Geesaska qabaal
 • Vertices of a polygon: Geesaska geesoole
 • Vertices of a triangle: Geesaska saddex-xagal
 • Volume: Mug
 • Volume of a solid: Mugga adke

Xisaab -W-

Erayada ka bilowda xarafka W ee Xisaabta

 • Weight: Culays
 • Whole number: Tiro idil
 • Word: Eray
 • Work: Hawl

Xisaab -X-

Erayada ka bilowda xarafka X ee Xisaabta

 • X-axis: Dhidib-X
 • X-coordinate: Kulan-X

Xisaab -Y-

Erayada ka bilowda xarafka Y ee Xisaabta

 • Yard: Waar
 • Y-axis: Dhidib-Y
 • Y-coordinate: Kulan-Y

Xisaab -Z-

Erayada ka bilowda xarafka Z ee Xisaabta

 • Zero: Eber
 • Zero of a polynomial: Eber tibxaale
 • Zone of a sphere: Jiid kubbadeed

Xisaab-T-

Erayada ka bilowda xarafka T ee Xisaabta

 • Triangle, acute: Saddex-xagal fiiqan
 • Triangle, equiangular: Saddex-xagal xaglo le’ege
 • Triangle, inscribed: Saddex-xagal dhexmeersan
 • Triangle, isosceles: Saddex-xagal labaale ah
 • Triangle, obtuse: Saddex-xagal xagal furan
 • Triangle, right angled: Saddex-xagal qumman
 • Triangle, scalene: Saddex-xagal isma le’ege
 • Triangles, congruent: Saddex-xagallo isku sargo’an
 • Triangles, similar: Saddex-xagallo isu eg
 • Trigonometry: Tirignoometeri
 • Trigonometry, plane: Tirignoometeri sallax
 • Trigonometry, spherical: Tirignoometeri kubbadeed
 • Trihedral angle: Xagal saddex sallax
 • Trinomial: Saddex tibxaale
 • Trinomial square, perfect: Saddex tibxaale dhan
 • Triple root of an equation: Saddex xidid isle’egeed
 • Trisection: Saddex-qayb
 • Trivial: Basiid/Macne yar
 • Non-trivial solution: Furfuris basiid ah
 • Truncated: Lajare
 • Truth table: Tuse rumaad
 • Truth value: Qiime rumeed
 • Turning point: Bar noqod
 • Two-dimensional: Labo aaddimaale
 • Table: Tuse
 • Tabular: Tusayn
 • Tabulate: Tusegalin
 • Tangency: Taabasho
 • Tangency, point of: Barta taabashada
 • Tangent: Taanjant
 • Tangent curve: Xood taabta
 • Tangent line: Xarriiq taabta
 • Tangent plane: Sallax taabta
 • Tautology: Dhab-ood/Run-ood
 • Term, constant (absolute): Tibix madoorsoome
 • Term, algebraic: Tibix aljabreed
 • Term, exponential: Tibix jibbaarro
 • Term, general: Tibix guud
 • Terms, like: Tibxo isu eg
 • Tetrahedron: Adke afar salxaale ah
 • Tetrahedron, regular: Adke afar salxaale qaabsan
 • Theorem: Aragtiin
 • Theory: Aragti
 • Theory, number: Aragti tiro
 • Three-dimensional: Saddex aaddimaale
 • Three-dimensional geometry: Joomateri saddex aaddimaale
 • Topology: Tobooloji
 • Tracing: Raadgurid
 • Trace, curve: Xood raadgurid
 • Trajectory: Xood gantaal
 • Transcendental: Ka sarraysa garashada
 • Transcendental functions: Fansaaro ka sarreeya garashada
 • Transcendental number: Tiro ka sarraysa caqliga
 • Transcendental term: Tibix ka sarraysa garashada
 • Transformation: Doorsoon
 • Transformation, identical: Doorsoo asal sug
 • Transformation, inverse: Doorsoon weydaar
 • Transformation, linear: Doorsoon toosan
 • Transformation, symmetric: Doorsoon wanqarsan
 • Transitive: Gudbe
 • Transitive relation: Xiriir gudbe
 • Transitivity: Gudbid
 • Translation: Rarid
 • Transpose of a matrix: Melmel taxane
 • Transversal: Gudbane wadaajiye
 • Trapezium: Koor
 • Trapezoid: Koor-eke
 • Trapezoid, isosceles: Koor labaaley
 • Triangle: Saddex-xagal

Xisaab -S-

Erayada ka bilowda xarafka S ee Xisaabta

 • Sample: Muunad
 • Sample, random: Muunad xulasho la’
 • Satisfy: Raalligalin
 • Scaler: Foolwaa
 • Scaler product: Taran foolwaa
 • Scaler quantity: Xaddi foolwaa
 • Scale: Iskeel
 • Scale, drawing to: Ku sawiran iskeel
 • Scalene: Isma le’eke
 • Score: Dhibco
 • Secant: Siikant
 • Section: Qayb
 • Section, conic: Jeeb toobineed
 • Sector of a circle: Qayb goobo
 • Sector, spherical: Qayb kubbadeed
 • Segment: Qoqob
 • Segment of a circle: Qoqob goobo
 • Segment of a curve: Qoqod xood
 • Segment, line: Xarriijin
 • Selling price: Sicir gadid
 • Semi-annual: Sannad badh/Nus sannad
 • Semicircle: Goobo badh/Nus goobo
 • Sentence: Weedh
 • Sentence, open: Weedh furan
 • Sequence: Susan
 • Sequence, bounds of: Soohdimaha susun
 • Sequence, bounded from above: Susun sare ka soohdimaysan
 • Sequence, bounded from below: Susun hoos ka soohdimaysan
 • Sequence, greatest lower bound of a: Soohdin hoosaadka u wayn ee susun
 • Sequence, least upper bound of a: Soohdin saraadka u yar ee susun
 • Sequence, lower bound of a: Soohdin hoosaadka susun
 • Sequence, upper bound of a: Soohdin saraadka susun
 • Sequence, limit of a: Xad susun
 • Series: Dareerin
 • Series, alternating: Dareerin talantaalli ah
 • Series, binomial: Dareerin labotibix
 • Series, factorial: Dareerin abnaq
 • Series, geometric: Dareerin joomateri
 • Series, harmonic: Dareerin tawaafuqi
 • Series, Taylor’s: Dareerinta Taylar
 • Set: Urur
 • Set, complementary of a: Urur duleed
 • Set, empty: Urur madhan
 • Set, universal: Urur guud
 • Sets, disjoint: Ururro dhextaal ah
 • Sets, intersection of: Dhextaalka ururro
 • Sets, union of: Isutagga ururro
 • Side: Dhinac
 • Side of an angle: Dhinac xagal
 • Side opposite to an angle: Dhinaca ka soo horjeeda xagal
 • Side of a polygon: Dhinac geesoole
 • Sides of an equation: Dhinacyada isle’egeed
 • Sigma: Sigma
 • Sign: Calaamad
 • Similar: Isu eg
 • Similar figures: Shaxanno isu eg
 • Similar fractions: Jajabyo isu eg
 • Similar terms: Tibxo isu eg
 • Similar triangles: Saddex xagallo isu eg
 • Similarity: Ekaansho
 • Simple harmonic motion: Walhasho
 • Simplification: Fududayn
 • Simplified: Fududaysan
 • Simultaneous equations: Isle’egyo wadajira
 • Simultaneous inequalities: Isma le’egyo wadajira
 • Sine: Sayn
 • Sines, law of: Xeerka sayn-yada
 • Sine curve: Xood sayn
 • Sine of a curve: Sayn tiro
 • Sine of an angle: Sayn xagal
 • Slope: Tiiro
 • Slope of a curve at a point: Tiiro xood ee bar
 • Slope of a straight line: Tiiro xarriiq toosan
 • Smooth curve: Xood sima
 • Solid: Adke
 • Solid angle: Xalad adke
 • Solid geometry: Joomateri adke
 • Solid of a revolution: Wareeg adke
 • Solids, similar: Adkayaal isu eg
 • Solution: Furfuris
 • Space: Dululaati
 • Space, sample: Muunad dululaati
 • Sphere, cord of a: Boqon kubbadeed
 • Sphere, equation of a: Isle’eg kubbadeed
 • Sphere secant of a: Siikanti kubbad
 • Spherical: Kubbadeed
 • Spherical angle: Xagal kubbadeed
 • Spherical coordinates: Kulanno kubbadeed
 • Spherical surface: Dul kubbadeed
 • Spiral: Gariirad
 • Square: Labajibbaar
 • Square matrix: Taxane labajibbaarane
 • Square numbers: Tirooyin labajibbaar
 • Square root: Xidid labajibbaar
 • Squares, different of two: Labajibbaar faraq laba tiro
 • Squares, magic: Labajibbaaraneyaasha sixirka
 • Squares, method of least: Dariiqad, labajibbaarayaasha ee ugu yar
 • Standard: Beegal
 • Standard deviation: Leexsanaan beegal ah
 • Straight: Toosan
 • Straight angle: Xagal toosan
 • Straight line: Xarriiq toosan
 • Structure, mathematical: Dhis xisaabeed
 • Subgroup: Koox hoosaad
 • Subset: Hormo urur
 • Subtend: Laal
 • Subtraction: Kalagoyn
 • Successive: Isdabajoog
 • Successive trails: Isku-dayaal isdabajooga
 • Sufficient: Filan
 • Sufficient condition: Xaalad kaafi ah
 • Sum: Wadar
 • Sum, algebraic: Wadar aljabreed
 • Sum, limit of a: Xadka wadar
 • Sum of vectors: Wadar leebab
 • Summation: Wadarayn
 • Summation sign: Calaamad wadarayn
 • Supplementary angles: Xaglo istoosiya
 • Surd, binomial: Seed labatibxaale
 • Surd, trinomial: Seed saddextibxaale
 • Surd index: Muujiyo seed
 • Surds, conjugate binomials: Xisdiga labatibxaale seed
 • Surface: Dul
 • Surface, curved: Dul xoodan
 • Surface, cylindrical: Dul dhululubaysan
 • Surface, plane: Dul sallax
 • Surface, spherical: Dul kubbadaysan
 • Surface of revolution: Dul wareeg
 • Surjection: Fansaar hagooge
 • Symbol: Summad
 • Symbols, algebraic: Summadaha aljebreed
 • Symmetry: Wanqar
 • Symmetry, axial: Wanqar dibadeed
 • Synthetic division: Qaybsoon
 • System: Habdhis
 • System, coordinate: Habdhis kulan
 • System, decimal: Habdhis tobanle
 • System, mathematical: Habdhis xisaabeed
 • System, number: Habdhis tiro

Xisaab -R-

Erayada ka bilowda xarafka R ee Xisaabta

 • Radian: Gacansin
 • Radical: Asto xidid tiro
 • Radicand: Xidid tiro
 • Radius: Gacan
 • Radius of a circle: Gacan goobo
 • Radius of curvature: Gacan xoodnaan
 • Radius of a regular polygon, long: Gacan dheere geesoole
 • Random sample: Muunad xulasho la’
 • Random variable: Doorsoome xulasho la’
 • Range: Danbeed, faraq
 • Rank: Darajo
 • Rank of a matrix: Darajada taxane
 • Rate: Dhakhso
 • Rate of change of a function at a point: Dhakhsaha is beddelka fansaar ee bareed
 • Rate of interest: Dhakhsiyaha ribo
 • Ratio: Saami
 • Ratio, harmonic: Saami tawaafuqi
 • Ratio, inverse: Saami isweydaar
 • Rational: Lakab
 • Rational expression: Tibix lakab
 • Rational function: Fansaar lakab
 • Rationalisation: Lakabayn
 • Rationalize: Lakabee
 • Real: Maangal
 • Real axis: Dhidib maangal ah
 • Real number: Tiro maangal ah
 • Reciprocal: Rogaal
 • Reciprocal curve: Xood rogaal
 • Reciprocal equation: Isle’eg rogaal
 • Reciprocal of a matrix: Rogaal taxane
 • Rectangle: Laydi
 • Rectangular: Laydisan
 • Rectangular axis: Dhidib laydisan
 • Recurring decimal: Jajab tobanle noqnoqda
 • Reduction: Fududayn/Yarayn
 • Redundant: Dheeraad
 • Re-entrant figure: Xagal gudeed daacsan
 • Reference angles: Xaglo tixraac
 • Reflection: Noqod
 • Reflection of a line: Noqod xarriiq toosan
 • Reflection of an origin: Noqod xuddun
 • Reflection in a plane: Noqod sallax
 • Reflex angle: Xagal daacsan
 • Reflex relation: Xidhiidh noqod ah
 • Regular polygon: Geesoole qaabsan
 • Relation: Xiriir
 • Relation, transitive: Xiriir gudbo
 • Relative, frequency: Rekaad u eegid
 • Relative maximum: U weyne u eegid
 • Reliability: Sugnaanta
 • Remainder: Hadhaa/Baaqi
 • Remainder theorem: Aragtiin hadhaa (baaqi)
 • Resultant: Helaad
 • Revolution: Wareeg
 • Revolution, axis of: Dhidib wareeg
 • Rhombus: Qardhaas
 • Right: Qumman
 • Right angle: Xagal qumman
 • Right triangle: Saddex xagal qumman
 • Ring: Giraan
 • Root: Xidid
 • Root, nth: Xidid naad
 • Roots of an equation: Xididdo isle’egeed
 • Root, square: Xidid labajibbaar
 • Rounding off: Duubid
 • Rounding off numbers: Tirooyin duubid
 • Routine: Rootiin
 • Row: Dhinactax
 • Rule: Qaanuun

Xisaab -Q-

Erayada ka bilowda xarafka Q ee Xisaabta

 • Quadrant of a circle: Waax goobeed
 • Quadratic equation: Isle’eg saabley
 • Quadratic equation, discriminant of a: Takooraha isle’eg saabley
 • Quadratic formula: Jid saabley
 • Quadrilateral: Afar geesle
 • Quantifier: Xaddideeye
 • Quantity: Xaddi
 • Quarter: Rubuc

Xisaab -P-

Erayada ka bilowda xarafka P ee Xisaabta

 • Page: Bog
 • Pair: Lammaane
 • Pair ordered: Lammaane horsan
 • Parabola: Labosaab
 • Parabolic: Labosaableey
 • Paraboloid: Labasaab-eke
 • Paradox: Iska hor imaad
 • Parallel: Barbarro
 • Parallel lines: Xarriiqyo barbarro ah
 • Parallel planes: Sallaxyo barbarro ah
 • Parallelogram: Barbaroole
 • Parallel piped: Adke lix salxaale ah
 • Parallels of latitude: Barbarada loolalka
 • Parameter: Baarimitir
 • Parametric equations: Isle’egyo baaramitirs
 • Parenthesis: Qawsas/Bilo
 • Partition: Qurubayn/ Qaybin
 • Pattern: Ratibaad
 • Pentagon: Shangeesle
 • Percent: Boqolkiiba
 • Percentage: Boqollay
 • Perfect: Dhan/ Taam
 • Perfect cube: Saddex jibbaar dhan (taam ah)
 • Perfect square: Labajibbaar dhan (taam ah)
 • Perimeter: Meeris
 • Period of function: Kal fansaar
 • Period of interest: Kal ribo
 • Period of simple harmonic motion: Kal wahsasho
 • Periodic: Kalgal
 • Periodicity: Kalgalnimo
 • Permutation: Racayn
 • Perpendicular: Qotome
 • Perpendicular lines: Xarriiqyo qotoma
 • Perpendicular to a plane: Ku qotome sallax
 • Perpendicular planes: Sallaxyo qotoma
 • Plane: Sallax
 • Plane, complex: Sallax murakab ah
 • Plane curve: Kood sallax
 • Plane figure: Kood sallax
 • Plane geometry: Joometeri sallax
 • Plot: Dhig/ Sawir
 • Plot a point: Bar dhig/ Bar sawir
 • Plotting a curve: Sawir xood
 • Point: Bar
 • Point of contact: Bar taabasho
 • Point, decimal: Bar tobanle
 • Point of inflexion: Bar rogaal
 • Points, collinear: Baro isku toosan
 • Polar: Cidhifeed
 • Polar coordinates in the plane: Kulanno cidhifeed sallax
 • Polar coordinates in space: Kulanno cidhifeed dululaati
 • Polar equation: Isle’eg cidhifeed
 • Polar form of a complex number: Qaab cidhifeed tiro murakab ah
 • Polygon: Geesoole
 • Polygon, convex: Geesoole tuurre
 • Polygon, diagonal of a: Xaglagooye geesoole
 • Polygon, equiangular: Geesoole xaglo’ege
 • Polygon, equilateral: Geesoole dhinacyo le’ege
 • Polygon, frequency: Geesoole rakaad
 • Polygons, similar: Geesoolayaal isu’eg
 • Polyhedron: Salxaale
 • Polyhedron, concave: Salxaale golxaale
 • Polyhedron, convex: Salxaale tuurre
 • Polyhedron, regular: Salxaale hubsan
 • Polyhedron, simple: Salxaale fudud
 • Polynomial: Tibxaale
 • Polynomial, degree of a: Darajada tibxaale
 • Polynomial equation: Isle’eg tibxaale
 • Positive: Togan
 • Positive number: Tiro togan
 • Positive sign: Calaamad togan
 • Postulate: Dhardhaar
 • Postulate, the parallel: Dhardhaar la barbar ah
 • Power: Jibbaar
 • Power of a number: Jibbaar tiro
 • Precision: Dhag ah
 • Price: Sicir
 • Price, cost: Sicir iibsasho
 • Price, selling: Sicir gadid
 • Prime factor: Isir mutaxane
 • Prime number: Tiro mutaxan
 • Prime polynomial: Tibxaale mutaxan
 • Principal: Raasamaal
 • Principal diagonal: Xaglagooye muhiim
 • Principle: Xeer/ Mabda’
 • Prism: Birisam
 • Probability: Itimaal
 • Probability function: Fansaar itimaal
 • Probability theory: Aragti itimaal
 • Problem: Mas’alo
 • Problem solving method: Dariiqada xallilidda mas’alo
 • Procedure: Dariiqo
 • Produce of a line (to): Fidi xarriiq (illaa)
 • Product: Taran
 • Product, Cartesian: Taranka Kaartis
 • Product, cross: Taran talantaalli
 • Product, dot: Taran bar
 • Product, inner: Taran dhexe
 • Product of matrices: Taran taxaneyaal
 • Product, scalar: Taran foolwaa
 • Product, vector: Taran leeb
 • Program: Barnaamij
 • Progression: Susun
 • Progression, arithmetic: Susun arimaatig
 • Progression, geometric: Susus joomateri
 • Profit: Macaash
 • Projectile, path of: Marin gantaal
 • Projectiles: Gantaallo
 • Projection: Isqaad
 • Projective geometry: Joometeri isqaad
 • Proof: Caddayn
 • Proper fraction: Jajab qumman
 • Proportion: Saami
 • Proportion, extremes of: Darifyada saami
 • Proportion, means of: Saami xidhiidhsan
 • Proportional quantities: Xaddiyo saamigal ah
 • Proportional quantities, directly: Xaddiyo saamigal toos ah
 • Proportional quantities, inversely: Xaddiyo saamigal iswaydaar ah
 • Proposition: Hawraar
 • Protractor: Xaglo beege
 • Pure mathematics: Xisaab saafan
 • Pyramid: Ahraam
 • Pyramid, frustum of a: Gumbur dhimman
 • Pythagorean numbers: Tirooyinka Baysogras
 • Pythagorean theorem: Aragtiinka Baysogras

Xisaab -O-

Erayada ka bilowda xarafka O ee Xisaabta

 • Oblique: Janjeedh
 • Oblique angle: Xagal janjeedh
 • Oblique axis: Dhidib janjeedha
 • Oblique cone: Toobin janjeedha
 • Oblique coordinates: Kulanno janjeedha
 • Oblique line: Xarriiq janjeedha
 • Oblique plane: Sallax janjeedha
 • Oblique prism: Birisam janjeedha
 • Oblique triangle: Saddex xagal janjeedha
 • Obtuse angle: Xagal furan
 • Octagon: Siddeed geesle
 • Octagon, regular: Siddeed geesle habsan
 • Octahedron: Siddeed salxaale
 • Odd: Kisi
 • Odd function: Fansaar kisi ah
 • Odd number: Tiro kisi ah
 • Odds: Saami baqti iyo nasiib
 • Operation, binary: Xisaabfal labaale
 • Ordered pair: Lammaane horsan
 • Ordinate: Oordhinayt
 • Origin: Unug (bar asal)
 • Origin of Cartesian ordinate: Unugga kulannada Kaartis
 • Orthogonal: Qotome
 • Orthogonal circles: Goobooyin isku qotoma
 • Orthogonal curves: Xoodad isku qotoma
 • Outcome: Natiijo
 • Outcome space: Natiijo dululaati

Xisaab -N-

Erayada ka bilowda xarafka N ee Xisaabta

 • Naiperian Logarithm: Logardamka Nabiir
 • Natural Logarithm: Logardam Caadi ah
 • Natural Numbers: Tirsiimo
 • Nautical mile: Mayl badeed
 • Necessary condition: Xaalad/Shuruud lagamamaarmaan
 • Negate: Diidid
 • Negation: Diidmo
 • Negation of proportion: Diidmo howraareed
 • Negative: Taban
 • Negative angle: Xagal taban
 • Negative direction: Jiho taban
 • Negative sign: Calaamad taban
 • Neighbourhood: Derisnimo
 • Net: Saafi
 • Normal: Ligane
 • Normal line to a plane: Xarriiq ku ligan sallax
 • Normal to a curve at a point: Ku ligane bar xoodeed
 • Notation, scientific: Qormo saynis
 • Null set: Urur madhan
 • Number: Tiro
 • Number, absolute: Tiro sugan
 • Number, abundant: Tiro hodan ah
 • Number, defective (deficient): Tiro dhimman
 • Number line: Xarriiq tiro
 • Number, perfect: Tiro buuxda
 • Number, theory: Aragti tiro
 • Numbers, irrational: Tirooyin lakab la’
 • Numbers, rational: Tirooyin lakab
 • Numbers, real: Tirooyin maangal ah
 • Numbers, triangular: Tirooyin saddex xagal
 • Numerals: Asto-tiro
 • Numeration: Tirayn
 • Numerator: Hooseeye
 • Numerical analysis: Saafid tireed
 • Numerical coefficient: Weheliye tireed

Xisaab -M-

Erayada ka bilowda xarafka M ee Xisaabta

 • Machine: Mishiin
 • Magic squares: Labajibbaaraneyaasha sixirka
 • Magnitude: Laxaad
 • Major arc of (a circle): Qaanso weyn (goobo)
 • Major arc of (an ellipse): Dhidib weyne (qabaal)
 • Major segment of a circle: Qoqob weyne goobo
 • Mantissa: Qurub
 • Map: Khariirad
 • Mapping: Aaddin
 • Mark: Calaamad, amaarad
 • Mark, class: Summad inneed
 • Mathematical analysis: Saafid xisaabeed
 • Mathematical check: Hubin xisaabeed
 • Mathematical expectation: Filitaan xisaabeed
 • Mathematical induction: Dheegid xisaabeed
 • Mathematical logic: Mandiq xisaabeed
 • Mathematical model: Moodeel xisaabeed
 • Mathematics: Xisaab
 • Mathematics, applied: Xisaabta adeegsiga (dabaqa)
 • Mathematics of finance: Xisaab maaliyadeed
 • Mathematics, pure: Xisaab saafi
 • Matrix: Taxane
 • Maximal element of a set: Kutirsane ugu danbeeyaha urur
 • Maximum: Ugu weyn/ ugu sarreeya
 • Maximum height: Joog ugu sarreeya
 • Maximum value of a function: Qiimaha ugu wayn ee fansaar
 • Maximum value of a function, relative: U eegidda qiimaha ugu weyn uu fansaar
 • Mean: Tirosin, celcelin
 • Mean deviation: Tirosin leexsanaan
 • Measure: Qiyaas/Cabbir
 • Measure, angular: Qiyaas xagleed
 • Medium: Dhexfur (joometeri)/ Dhexeeye (tirokoob)
 • Medium of a group measurements: Dhexeeyaha cabbirrada kooxeed
 • Medium of a triangle: Dhexfur saddex-xagal
 • Memory: Xasuus
 • Midpoint: Bar-badhtameed
 • Midpoint of a line segment: Bartamaha qoqob xarriiqeed
 • Millimetre: Millimitir
 • Million: Milyan
 • Minimum: Ugu hooseeya/ Ugu yar
 • Minor: Yar
 • Minor arc of a circle: Qaanso yaro goobo
 • Minor axis of an ellipse: Dhidib yare qabaal
 • Minor circle: Goobo yar
 • Minor of an element in a determinant: Yaraha ku tirsane ee suge
 • Minus: Ka goo/ Ka jar
 • Minute: Daqiiqad
 • Mixed decimal: Tobanle dhafan
 • Mixed number: Tiro dhafan
 • Mode: Badi-dhece
 • Modulus of a complex number: Qiimaha sugan ee tiro murakab ah
 • Monomial: Tibxaale
 • Multiple: Dhufsane
 • Multiple, common: Dhufsane ay wadaagaan
 • Multiple, least common: Dhufane yaraha ay wadaagaan
 • Multiplicand: Lagu dhufte
 • Multiplication: Isku dhufasho
 • Multiplication, cross: Isku dhufasho talantaalli ah
 • Multiplication, inner: Isku dhufasho dhexe
 • Multiplication, scalar: Isku dhufasho foolwaa
 • Multiplication table: Tuse isku dhufasho
 • Multiplicative identity: Asal madoorshaha isku dhufashada
 • Multiplicative inverse: Rogaalka isku dhufashada